Pro nové zájemce

Informace pro zájemce o službu

Informace o sociálních službách Linie radosti z. s., poskytne:

 • paní  Jaroslava Lukšová, ředitelka denního stacionáře,  telefon:  602 602 166
 • email: linieradosti@seznam.cz

 

 

 • osobně na adrese Jamnická 505, 738 01  Staré Město, po předchozím telefonickém sjednání termínu schůzky.

 

Žádost o poskytnutí služby sociální péče

Uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby předchází osobní jednání se zájemcem a podání písemné žádosti (viz. sekce formuláře). Je-li svéprávnost zájemce omezena, podepisuje žádost soudem ustanovený opatrovník. V tomto případě zájemce k žádosti přiloží kopii rozsudku soudu o omezení svépravnosti a usnesení o ustanovení opatrovníka. V případě, že je soudem ustanoven podpůrce či zástupce, zájemce přiloží kopii schválení soudu smlouvy o nápomoci, rozhodnutí soudu o schválení vzniku zastoupení.

Seznámení zájemce s poskytovanou ambulantní službou probíhá v místě poskytování služby.  Jednání se účastní zájemce, příp. opatrovník (i jiná doprovázející osoba, kterou si zájemce zvolí) sociální pracovnice Linie radosti, ředitelka, případně další zaměstnanci Linie radosti. Zájemce je srozumitelným způsobem seznamován s nabízenou službou (domácí řád, podmínky a obecné způsoby a možnosti poskytování služby – místo a čas, okruh osob, pro které je určena, cena služby, kapacita).

Na základě zájemcem podané žádosti a na základě návazného osobního jednání Linie radosti posoudí, zda zájemce spadá do okruhu osob, pro které je služba určena.

Formou rozhovoru jsou se zájemcem projednávány jeho očekávání, požadavky, potřeby, přání, osobní cíle zájemce o službu a rozsah možné individuální podpory či pomoci.

 

Žádost bude považována za aktivní pouze v případě, kdy bude mít zájemce zájem být zařazen do pořadníku (to znamená, že v případě uvolnění kapacity bude mít zájem uzavřít smlouvu o poskytnutí služby). V případě, že zájemce neprojeví zájem o zařazení do pořadníku, proces vyřizování končí a v případě budoucího zájmu o poskytnutí sociální služby bude nezbytné podat novou žádost.

 

 

 

Osobní údaje zájemce příp. doprovázejících osob uvedené v žádosti a k ní přiložených dokumentech jsou zpracovány a uchovány v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účelem uchování údajů je proces jednání se zájemcem o sociální službu a vedení žádosti v seznamu žadatelů o službu Linie radosti. Zpracovatelem a správcem údajů je Linie radosti.

S těmito údaji mohou být seznámení tito zaměstnanci Linie radosti: ředitelka, vedoucí denního stacionáře, sociální pracovnice, pracovník v sociálních službách, administrativní pracovnice (případně jí zaměstnanec zastupující). Po ukončení vedení žádosti bude listinná a elektronická dokumentace žadatele v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními pravidly Linie radosti po nezbytně nutnou dobu archivována.

V případě, že v průběhu jednání se zájemcem byly zaznamenány osobní a citlivé údaje zájemce a žádost o poskytnutí služby nebyla podána, budou tyto údaje skartovány v nejbližším skartačním termínu v období jednoho roku.

Žádost o poskytnutí služby sociální péče již není považována za aktivní v případě, že zájemce požádal o vyřazení ze seznamu žadatelů, Linii radosti byl doručen dokument prokazující úmrtí zájemce, zájemce odmítnutý z důvodu naplněné kapacity odmítl vedení žádosti v pořadníku, zájemce byl Linii radosti vyzván k doplnění údajů v žádosti a požadované údaje nebyly ani po druhé, písemné výzvě doplněny. Pokud ani po druhé výzvě nedojde k doplnění údajů žadatelem, nebo v případě, že se nepodaří výzvu doručit, nelze proces posouzení žádosti dokončit a žádost nebude nadále vyřizována.

Formuláře žádostí si zde můžete stáhnout k vytisknutí a následnému ručnímu vyplnění:

Žádost o poskytnutí sociální služby denního stacionáře

Vstupní dotazník pro uživatele denního stacionáře

 

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Jednání může být završeno uzavřením smlouvy v případě, že zájemce o službu odpovídá okruhu osob, kterým je služba určená, Zájemce projeví o poskytování služeb zájem, kapacita služby není naplněná a pokud se ukáže, že zájemce i Linie radosti mají společný zájem – tj. Linie radosti je schopna nápomoci naplnění potřeb, požadavků a osobních cílů zájemce a zájemce akceptuje podmínky poskytování sociálních služeb. Zájemce bude vždy informován o vyhovění nebo nevyhovění žádosti (s uvedením důvodu odmítnutí). V případě zájmu sociální pracovník poskytne informace o alternativních sociálních službách. Pokud je zájemce odmítnut z důvodu naplněné kapacity služby, je mu nabídnuto vedení žádosti v pořadníku (viz. výše).

Pokud zájemce projeví zájem o zařazení do pořadníku, bude do něj zařazen.  Jestliže zájemce po vyzvání (při uvolnění místa) odmítne uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby nebo na tuto výzvu nereaguje, vyzve Linie radosti k uzavření smlouvy dalšího zájemce z pořadníku. Zájemce, který odmítl uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby nebo nereagoval na výzvu, bude vyzván k uzavření smlouvy při dalším uvolnění místa. Pokud ani v tomto případě neuzavře zájemce smlouvu nebo na výzvu nebude reagovat, žádost bude z pořadníku vyřazena a v případě budoucího zájmu o poskytnutí služby bude nezbytné podat novou žádost. Podstatou uzavření smlouvy je úprava vztahů mezi zájemcem a Linii radosti tj. stanovení bližších podmínek poskytování služeb. Smlouva obsahuje ujednání týkající se druhu sociální služby, průběhu, podmínek a rozsahu poskytované služby, vymezení cílů spolupráce, dále vymezuje místo a čas poskytování služby, výši úhrady a způsob jejího placení a vyúčtování, ujednání o dodržování vnitřních pravidel poskytovatele, adaptační dobu, výpovědní důvody a výpovědní lhůty, dobu platnosti smlouvy a způsob, jakým ji lze měnit. 

Před uzavřením smlouvy o poskytování služby denního stacionáře zájemce předloží:

 

 • lékařský posudek registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického, dětského lékařství,
 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, ustanovení opatrovníka, nebo určeného zástupce obce s rozšířenou působností,
 • rozhodnutí o výši přiznaného příspěvku na péči, které musí být v době podání žádosti aktuální
 • rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu
 • kopii průkazu osoby se zdravotním postižením (ZTP, ZTP/P)

 

 

Sociální pracovník zájemce podrobně seznámí s obsahem smlouvy, adekvátním způsobem i nezletilé či zájemce s omezením svéprávnosti. Pokud zájemce není schopen (dle lékařského posudku) sám jednat a nemá zákonného zástupce/opatrovníka, zprostředkuje mu sociální pracovník zastupování obecním úřadem obce s rozšířenou působností.

 

c) Informace o úhradách

 

Úhrada za poskytované služby je stanovena ceníkem v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., a vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění, který je jako součástí přílohy smlouvy o poskytování služby sociální péče v denním stacionáři.

 

Staré Město, 31. 5. 2018

 

 

Linie radosti z. s.,  Palackého 122, 738 01  Frýdek-Místek, IČO 22893130      Linie radosti

Tel: +420 606 601 120, email: linieradosti@seznam.cz, web: www.linieradosti.cz


                                                                                                          Číslo smlouvy:

                                                                                                          Příloha:  č.

 

 

Vstupní dotazník pro uživatele denního stacionáře Linie radosti z. s.

 

 

Jméno a příjmení uživatele

 

 

Narození

(den, měsíc, rok)

 

Trvalé bydliště

(ulice, čp., město, PSČ)

 

Jméno a příjmení kontaktní osoby

 

 

Adresa

(ulice, čp., město, PSČ)

 

 

Kontakt

(telefon, email)

 

 

Příbuzenský či jiný vztah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Vyberte základní činnosti, o jejichž poskytování žádáte

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 

P

 

ČP

 

ÚP

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 

P

 

ČP

 

ÚP

 

Poskytnutí stravy (svačina, oběd), pitného režimu

 

P

 

ČP

 

ÚP

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Pracovně výchovná činnost
 • Nácvik upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění

 

P

P

P

 

P

 

ČP

ČP

ČP

 

ČP

 

ÚP

ÚP

ÚP

 

ÚP

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování

 

P

 

ČP

 

ÚP

 

Sociálně terapeutické činnosti, jejíchž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních začleňování osob

 

P

 

ČP

 

ÚP

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní osobních záležitostí)

 

P

 

ČP

 

ÚP

 

Vysvětlivky: P – podpora, ČP – částečná pomoc, Úplná pomoc

 

 

 

III. Jak často budete využívat naší službu?

 

Denně  PO – PÁ      od ……………………. do …………………………

Pravidelně v určité dny (zatrhněte dny v týdnu, doplňte čas, ve kterých budete službu využívat):

Den v týdnu

Příchod

Odchod

Klient bude přicházet

 

Pondělí

 

 

Sám    

Doprovod

 

Úterý

 

 

Sám    

Doprovod

 

Středa

 

 

Sám    

Doprovod

 

Čtvrtek

 

 

Sám    

Doprovod

 

Pátek

 

 

Sám   

 Doprovod

      

        Nepravidelně, vždy po telefonické, emailové domluvě                      

 

Uživatel musí do denního stacionáře přijít nejpozději v 9:00 hod, aby svým příchodem nenarušoval probíhající aktivizační činnosti.

 

Klientovi jsou v době jeho přítomnosti v denním stacionáři účtovány nejméně 4 hodiny.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Vyberte další základní činnosti, o jejichž poskytování žádáte

Je uživateli potřeba pomoci při osobní hygieně, použití WC?

 

Pokud ANO jakým způsobem:

 

 

 

ANO

NE

Inkontinence moče nebo stolice?

 

ANO

NE

Je potřeba uživatele upozorňovat na WC?

 

Pokud ANO uveďte jak často:

 

 

 

ANO

NE

Je potřeba pomoci při oblékání, svlékání včetně speciálních pomůcek?

 

ANO

NE

Pomoc při přesunu na lůžko, vozík?

 

ANO

NE

Pomoc při prostorové orientaci samostatném pohybu ve vnitřním i venkovním prostředí?

 

ANO

NE

Budete v denním stacionáři odebírat stravu?

Pokud ANO, uveďte jaká jídla:     svačina        oběd

ANO

NE

Je třeba dopomoci při jídle, pití, nebo tuto činnost zvládne uživatel sám?

Pokud ANO upřesněte jak (např: nakrájet apod.):

 

 

ANO

NE

Jsou jídla, která u uživatele vyvolávají alergii, popř. která nemá rád?

 

Pokud ANO upřesněte:

 

 

 

 

 

ANO

NE

 

 

IV. Vzdělání (školy, zařízení), která uživatel navštěvoval

 

Období

 

 

Název, obor

 

Dosažená úroveň (čtení, psaní, počítání…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Jiné podstatné skutečnosti

Uveďte jak oslovujete uživatele

 

Oblíbené činnosti

 

 

Neoblíbené činnosti

 

 

Zájmy

 

 

Dovednosti

 

 

Strachy, zlozvyky

 

 

 

 

 

Léky, ostatní alergie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Jména osob, které s uživatelem žijí ve společné domácnosti, nebo o nich často mluví.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Ostatní

 

 

 Vyberte způsob úhrady poskytnutých služeb:

 

Bezhotovostně na bankovní účet poskytovatele  

v hotovosti v pokladně poskytovatele                     

 

Další údaje, které považujete za důležité (ZTP, ZTP/P, přiznaný stupeň příspěvku na péči, invalidního důchodu atd…

 

 

 

 

 

Důležitá poznámka:  Při každé změně je nutné sociálního pracovníka, pracovníka v sociálních službách, nebo pracovníka denního stacionáře seznámit s novými skutečnostmi.

Svým podpisem, prosím, potvrďte, že veškeré údaje jste uvedl(a)  pravdivě a zodpovědně.

 

 

V ………………………………..                  dne ……………………………..

 

 

Podpis uživatele                   ……………………………………………………

 

 

POKUD UŽIVATEL NENÍ SCHOPEN PODPISU, NAPIŠTE ZDE TUTO INFORMACI A PODPIS PŘIPOJÍ OSOBA, KTERÁ POMÁHÁ S VYŘÍZENÍM ŽÁDOSTI.

 

Podpis osoby pověřené zastupováním….……………………………………………………………...........

 

 

Žádost o poskytnutí sociální služby denního stacionáře Linie radosti

 

Vážený zájemce, Vážená zájemkyně

Projevil(a) jste zájem o naší sociální službu denního stacionáře, která je určená pro osoby s mentálním, fyzickým či kombinovaným postižením ve věku od 16 – 70 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, neboť mají sníženou soběstačnost z důvodu:

 • lehkého mentálního postižení, popř. kombinovaného s tělesným, smyslovým postižením či stabilizovaným duševním onemocněním
 • středního mentálního postižení, popř. kombinovaného s tělesným, smyslovým postižením či s poruchou autistického spektra,
 • těžkého mentálního postižení, popř. kombinovaného s tělesným, smyslovým postižením či s poruchou autistického spektra,
 • hlubokého mentálního postižení, popř. kombinovaného s tělesným, smyslovým postižením či s poruchou autistického spektra,

 

 

Služba není určena pro:

 • osoby s psychickou diagnozou,
 • osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu infekční nemoci,
 • osoby, které nejsou cílovou skupinou
 • osoby s projevy autoagrese, kterým není možné zamezit ochrannými opatřeními, popř. agrese, které není možné ovlivnit zákonem stanovenými opatřeními omezujícími pohyb osob.
 • osoby závislé na návykových látkách
 • osoby nad rámec kapacity prostorů poskytované sociální služby

 

 

Naše služba zahrnuje tyto základní činnosti:

 

poskytnutí stravy (svačina, oběd), pitný režim, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucí k sociálnímu začlenění, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. sociálně terapeutické činnosti.

 

Provozní doba denního stacionáře: PO – PÁ:              7.30 – 15:30

 

Prosíme Vás o vyplnění níže uvedených údajů:

 

 

 

I. Zájemce o službu - ŽADATEL

Jméno a příjmení

 

 

Narození

(den, měsíc, rok)

 

Trvalé bydliště

(ulice, čp., město, PSČ)

 

Kontakt

(telefon, email)

 

Kontaktní adresa

(pokud se liší od trvalého bydliště)

 

Státní příslušnost

 

Zdravotní pojišťovna

 

Důvody pro podání Žádosti o poskytování sociální služby:

 

 

 

Svéprávnost

(zaškrtněte)

žadatel je svéprávný

žadatel je svéprávný, ale již není schopen jednat samostatně

žadatel je svéprávný, ale má zastoupení na základě ověřené plné    

     moci

□ žadatel má omezenou svéprávnost a soudně ustanoveného

     opatrovníka

 

 

 

 

 

 

 

II. Zákonný zástupce, opatrovník, případně jiné kontaktní osoby (např. podpůrce při rozhodování, zástupce, člen opatrovnické rady)

 

Jméno a příjmení

 

 

Vztah k žadateli

 

Kontakt

(telefon, email)

 

Korespondenční adresa

(ulice, čp., město, PSČ)

 

 

Je-li svéprávnost zájemce omezena, podepisuje Žádost soudem ustanovený opatrovník.
V tomto případě zájemce k Žádosti přiloží:
- rozsudek soudu o omezení svéprávnosti
- usnesení o ustanovení opatrovníka

V případě, že je soudem ustanoven podpůrce či zástupce, zájemce předloží:
- schválení soudu Smlouvy o nápomoci
- rozhodnutí soudu o schválení vzniku zastoupení 

 

 

 

III. Další osoba, kterou lze v případě nutnosti kontaktovat

Jméno a příjmení

 

Vztah k žadateli

 

Kontakt

(telefon, email)

 

Korespondenční adresa

(ulice, čp., město, PSČ)

 

 

 

 

 

IV. Požadavky, očekávání, potřeby, osobní cíle a přání zájemce o službu denního stacionáře

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Zařazení do okruhu osob, pro které je služba určena

zájemce/opatrovník prohlašuje, že je osobou od 16 – 64 let:

Zájemce je osoba s lehkým stupněm mentálního postižení

ANO

NE

Zájemce je osoba se středně těžkým stupněm mentálního postižení

ANO

NE

Zájemce je osoba s kombinovaným postižením (lehký nebo středně těžký stupněm mentálního postižení + tělesné nebo smyslové postižení)

ANO

NE

Zájemce je osoba s hlubokým stupněm mentálního postižení

ANO

NE

Zájemce vyžaduje celodenní podporu či dohled pracovníka

ANO

NE

Zájemce je osobou s nekompenzovanou epilepsií (GM)

ANO

NE

 • pokud jste uvedli ANO, kdy proběhl poslední záchvat

 

                                                                                                           

 

 

VI. Prohlášení, zda zájemce je či není:

 

osobou s mentálním postižením kombinovaným se smyslovým postižením, které vyžaduje specializovanou péči v důsledku výrazného snížení sluchových a zrakových schopností,

 

JE

NENÍ

 

osobou s mentálním postižením, která není schopna pobytu v zařízení z důvodu infekční nemoci

JE

NENÍ

 

osobou s mentálním postižením s projevy autoagrese, kterým není možné zamezit ochrannými opatřeními, popř. agrese, které není možné ovlivnit zákonem stanovenými opatřeními omezujícími pohyb osob.

 

JE

NENÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Prohlášení žadatele/ osoby pověřené zastupováním:

 

Podpisem stvrzuji, jsem srozuměn(a) s nutností zpracovat osobní údaje uvedené v Žádosti a jejich přílohách v souladu se zněním zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, beru
na vědomí informování o poskytnutí, zpracování a uchování mých osobních údajů za účelem vedení v evidenci žadatelů o přijetí do sociální služby denního stacionáře Linie radosti z.s..

S těmito údaji mohou být seznámeni tito zaměstnanci Linie radosti z.s..: ředitelka, vedoucí denního stacionáře, sociální pracovnice, pracovník v sociálních službách, administrativní pracovnice (případně zaměstnanec ji zastupující), trenér a prohlašuji, že mé osobní údaje, které jsem dobrovolně poskytl/a zařízení Linii radosti z.s , jsou pravdivé a přesné.  Poskytovatel se zavazuje nesdělovat tyto informace žádné další osobě.  Po ukončení vedení žádosti je listinná a elektronická dokumentace žadatele archivována.

 

V případě odmítnutí žádosti z důvodu naplněné kapacity denního stacionáře: zaškrtněte
□ Souhlasím se zařazením do EVIDENCE ŽADATELŮ O SLUŽBU
□ Nesouhlasím se zařazením do EVIDENCE ŽADATELŮ O SLUŽBU

 

V……………………………………………………dne………………………………………

 

Podpis žadatele..........................................................................................................

POKUD ŽADATEL NENÍ SCHOPEN PODPISU, NAPIŠTE ZDE TUTO INFORMACI A PODPIS PŘIPOJÍ OSOBA, KTERÁ POMÁHÁ S VYŘÍZENÍM ŽÁDOSTI.

 

Podpis osoby pověřené zastupováním….……………………………………………………………...........