Veřejný závazek

Poslání – denní stacionář

Posláním Linie radosti z.s. je poskytovat sociální služby a pomoc pro osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, nebo osoby s kombinovaným postižením při posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ.

Snažíme se zvýšit kvalitu života pro osoby se zdravotním postižením a podpořit jejich reálné možnosti integrace do společnosti. Přejeme si, aby naše handicapované "děti" dokázaly samostatně existovat, až my rodiče, jednou nebudeme schopni se o ně dál starat.

 

Cíle sociální služby

1. Cílem poskytovatele sociálních služeb je založení a provoz centra pro pomoc osobám s mentálním nebo fyzickým handicapem a poskytovat kvalitní sociální pomoc těmto osobám s praktickým naplňováním standardů kvality sociálních služeb.

 

2. Dalším cílem je poskytovat širokou paletu činností odpovídajících různorodosti potřeb naší cílové skupiny osob. 

 

3. Rozvíjet naše zařízení v rámci týmové práce v tvořivém prostředí.

 

ad 1.    První cíl sociální služby vychází z poslání organizace, ze ztotožnění se s myšlenkou standardů kvality sociálních služeb – zlepšit    poskytování sociálních služeb ve prospěch uživatelů. K plnění tohoto cíle nám pomáhá školení zaměstnanců přímo v organizaci odborným konzultantem a supervizorem.

ad 2.    Druhý cíl sociální služby zahrnuje různorodost činností, které zpestřují základní činnosti tak, aby se staly pro uživatele motivačním stimulem a základní činnosti poskytované sociální služby byly pro ně atraktivnější.

Hlavním úkolem druhého cíle je vzbudit v uživateli chtění, motivovat ho k účasti na vlastním rozvoji osobnosti, seberealizaci, přiblížení se osobnímu cíli, zmírnit nepříznivou situaci vzhledem ke zdravotnímu postižení.

ad 3.    Třetí cíl sociální služby je zaměřený na zaměstnance organizace, jejich podílení se na rozvoji organizace celoživotním vzděláváním, schopností předávat nové způsoby, metody, techniky spoluzaměstnancům, podílet se na řešení vzniklých potřeb uživatelů, vzájemnou komunikací pružně reagovat na změny situací, schopnost týmové práce, ztotožnit se s filozofií sdružení.

 

Principy / zásady sociální služby

 1. Zachovávání lidské důstojnosti 
 2. Respektování volby a potřeb uživatelů
 3. Partnerství, rovnost, kvalita, vzájemná komunikace, dodržování lidských práv a základních svobod
 4. Začleňování uživatelů do společnosti, nezávislost na poskytovaných službách
 5. Podporování rozvoje jejich samostatnosti

 

Principy / zásady sociální služby vycházejí z poslání organizace, obecných zásad zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a z kodexu pracovníků organizace.

 

Okruh osob, cílová skupina

 • Osoby s mentálním postižením
 • Osoby s tělesným postižením
 • Osoby s kombinovaným postižením

 

Věková struktura cílové skupiny

 • Osoby po ukončení školní docházky (16 – 64 let)

Osobám starším 64 let (důchodový věk), by byla doporučena jiná zařízení např. Centra denních služeb, pobytová zařízení pro seniory.

 

Okruh osob, kterým není služba určena

 • Osoby s psychickou diagnózou
 • Osoby s infekční diagnózou
 • Osoby, které nejsou cílovou skupinou
 • Osoby s prokazatelným agresivním chováním
 • Osoby závislé na návykových látkách
 • Osoby nad rámec kapacity prostorů poskytované sociální služby

 

Druh poskytované sociální služby

Sociální služby denního stacionáře § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Součástí služby je poskytování základního sociálního poradenství bez úhrady.